“โรงเรียนบ้านนาหมูม่น  มุ่งเน้นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้
ก้าวทัน ICT อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"กริยาดี  วิถีพอเพียง"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"ภูมิทัศน์สะอาด  บรรยากาศสดใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


 • ส่งเสริมการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนที่เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา
 • พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ทันสมัยและเพียงพอแก่การจัดการเรียนรู้
 • ระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
 • สร้างจิตสำนึกผู้เรียนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิใจความเป็นไทย
 • ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และมีความรู้
  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย